[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Naka web v.12.0
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ : โรงเรียนใต้ร่มสังฆบารมี สร้างสรรค์คนดีด้วยคุณธรรม


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.226.132.197  

  หน้าแรก | หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | ศธ. | สพฐ. | สพม.1 | E-Office | Twitter | Facebook | สถิติการเข้าชม | ผู้ดูแลระบบ

เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ดร.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
บริหารสถานศึกษา
บริการออนไลน์
ระบบรายงานออนไลน์
งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
e-Learning
โรงเรียนปลอดบุหรี่
คณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสนันทา

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
เว็บไซต์ครู
poll

   ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีการปรับปรุงอะไรมากทีสุด?


  1. อาคารเรียน
  2. ภูมิทัศน์
  3. สาธารณูปโภค
  4. การเรียนการสอน
  5. บุคลากร


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 128 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]

  
เกี่ยวกับโรงเรียน  
 

สถานที่ตั้ง

          โรงเรียน วัดบวรนิเวศ ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขต พระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200  มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา อยู่ในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทชายล้วน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ม.1-ม.6)   มีสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน  ปัจจุบันมี ดร.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

           ใน ปีพุทธศักราช  2436  (ร.ศ. 112)   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ 5   ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง วิทยาลัย ขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหารพระราชทานนามว่า "มหามกุฏราชวิทยาลัย" เพื่อ ให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรในคณะธรรมยุติ นิกาย   ตาม พระดำริของ   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรสผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหารในขณะนั้นโดย   แบ่งเป็น   2   แผนกคือส่วนวิทยาลัยใช้เป็นที่เล่า เรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูง และจัดตั้งโรงเรียนตามพระอารามเป็นสาขาหนึ่งของ วิทยาลัยนี้ โรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นส่วนหนึ่งของมหามกุฏราชวิทยาลัย    โดยมี   พระเจ้าน้องยาเธอ   กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นผู้จัดการพระองค์แรก ต่อมา   การเรียนการสอนในโรงเรียน  ได้ขยายตัวกว้างขวางออกไปตามลำดับ   ในปีพุทธศักราช 2442 (ร.ศ. 1177) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว มีพระราชประสงค์ให้ขยายการศึกษาให้แพร่หลายไปทั่ประเทศ จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำหลักสูตรและวิธีการสอนที่ใช้ในโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ไปใช้สอนตามโรงเรียน ต่างๆ ทั่วประเทศ จึงถือได้ว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนตัวอย่างในการใช้หลักสูตร เป็นแห่งแรก 

การศึกษาของโรงเรียนมีวิวัฒนาการมาดังนี้ คือ

ระยะก่อนปี พ.ศ. 2450
หลักสูตรระยะนี้แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 – 2 – 3 ชั้น 1 เป็นชั้นสูงสุด ชั้น 3 เป็นชั้นต่ำสุด วิชาที่สอนมีวิชาภาษาไทย เลข และความรู้เกี่ยวกับพงศาวดาร นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ไปเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในวงราชการทั่วไป ต่อมาภายหลังก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิชาการสอนไปตามหลักสูตรของกระทรวง ธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนี้)

พ.ศ. 2450 – 2460
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ไปจนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6 (เดิมมีเพียงชั้นเตรียมถึงชั้นประถมปีที่ 3 แล้วขยายไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2455 และขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2457)

พ.ศ. 2461 – 2475
ทางกระทรวงได้จัดให้นักเรียนฝึกหัดครูประถมมาเรียนร่วมอยู่ด้วย

พ.ศ. 2476 – 2481
เปิดสอนประถมปีที 1 ถึงมัธยมปีที่ 8 (ตัดชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4 ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 ถึง 2481 และเปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 7 และชั้นมัธยมปีที่ 8 ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 – 2479 ตามลำดับ)

พ.ศ. 2482 –2493
เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6

พ.ศ. 2494
เปิดชั้นเตรียมอุดมศึกษาเฉพาะแผนกวิทยาศาสตร์ขึ้น

พ.ศ. 2494 – 2502
เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นเตรียมอุดม

พ.ศ. 2503 – 2505
ตัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 (เปลี่ยน ป.5 – ป.7)

พ.ศ. 2506
เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เฉพาะแผนกวิทยาศาสตร์)

พ.ศ. 2507
เปิดเพิ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกศิลปะขึ้น

พ.ศ. 2508 - 2518
เปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 ถึงชั้น ม.ศ. 5

พ.ศ. 2521 – ปัจจุบัน
เปิดสอนชั้น ม.1 ถึงชั้น ม.6


สถานศึกษาและอาคารเรียน

          สถาน ที่ศึกษาเมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ยังมีนักเรียนไม่มากนักได้เปิดทำการสอนที่ ตึก "หอสหจร" ต่อมาย้ายไปเรียนที่ศาลาฤาษีบริเวณพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศและที่ตึกหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย (ริมคลองบางลำพู) ในปัจจุบัน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รวมวัดรังษีสุทธาวาสซึ่งอยู่ติด กับวัดบวรนิเวศเข้าด้วยกัน และแบ่งอาณาเขตที่อยู่ของภิกษุสงฆ์ และสถานศึกษา ของนักเรียนออกจากกัน สถานศึกษาของโรงเรียนจึงได้วิวัฒนาการเรื่อยมาตามลำดับ  

              1."ตึกอรพินทุ์" พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอรพินทุ์เพ็ญภาค ทรงสร้าง เมื่อ พ.ศ.2459 เป็นตึกชั้นเดียว มี 7 ห้องเรียน

               2."ตึก ดำรงธรรมี" พระยาศรีบัญชา เจ้าของดรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ สร้าง เมื่อ พ.ศ.2461 เป็นตึกชั้นเดียว มี 6 ห้องเรียน  

               3."ตึก มนุษยนาควิทยาทาน" สร้างเมื่อ พ.ศ.2466 ด้วยเงินบริจาคของพระ ประยูรญาติและศิษยานุศิษย์ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดย มีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประธาน  ในการจัดสร้าง เป็นตึก 2 ชั้น มี 12 ห้องเรียน  ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑของวัดบวรนิเวศวิหาร

               4."ตึก วชิรญาณวงศ์" สร้างเมื่อ พ.ศ.2506 โดยรื้อ "ตึกอรพินทุ์" และ"ตึกดำรงธรรมี" ลงเนืองจากทรุดโทรมมาก แล้วสร้างตึกหลังนี้ขึ้นมาแทน โดยใช้ งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการและเงินสมทบของวัดบวรนิเวศ เป็นตึก 4 ชั้น หลัง แรกของกระทรวงศึกษาธิการ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอุดลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร

               5."อาคาร 78 ปี (อาคารศิลปศึกษา)" สร้างเมื่อ พ.ศ.2516 ด้วยเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ มี 3 ชั้น ชั้นบนเป็นยิมเนเซี่ยม ซึ่งเป็นโรงยิมแห่งแรกของกรมสามัญศึกษา  ชั้น 2 เป็นห้องเรียนวิชาศิลปศึกษา ชั้นล่าง เป็นโรงฝึกงาน

               6."อาคาร สุรีย์ เหวียนระวี" สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 ด้วยเงินบริจาคของคุณสุรีย์ เหวียนระวี และเงินสบทบของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอีกส่วนหนึ่ง เป็นอาคาร 4 ชั้น ใช้เป็นสถานที่เรียนวิชาการงานอาชีพ 

               7."อาคาร สมเด็จพระญาณสังวร" สร้างเมื่อ พ.ศ.2539 โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ผู้มีจิตศรัทธาและศิษยานุศิษย์ถวาย เป็นเงิน 93 ล้านบาท เป็นอาคารแฝด 5 ชั้น

               8."อาคาร 111 ปีบวรนิเวศ" สร้างเมื่อ พ.ศ.2547 โดยได้รับบริจาคจากธนาคารออมสิน และคุณสุรีย์ เหวียนระวี  เป็นอาคารชั้นเดียว เดิมใช้เป็นที่ทำการของฝ่ายกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธ์ และยามรักษาการณ์ ปัจจุบัน ใช้เป็นห้องพยาบาล และยามรักษาการณ์

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

         โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  เป็นสถานศึกษาผู้นำในการบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีครู ผู้ปกครองและชุมชนที่เข้มแข็งส่งเสริมสนับสนุน


พันธกิจ

1. พัฒนาส่งเสริมระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เต็มตามศักยภาพครบถ้วนตามมาตรฐานการศึกษา

3.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาและระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

4. ส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะทางการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันปลอดสิ่งเสพติด

6. พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ  มีความเป็นประชาธิปไตย  รักษ์สิ่งแวดล้อม

7. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

8. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครบถ้วน 

9. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

เป้าหมาย


1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผู้เรียนตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง

3. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์กับชุมชน

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ค่านิยม

ยึดมั่นคุณธรรม   ยกย่องคนดี   สามัคคีในหมู่คณะ  เสียสละเพื่อองค์กรอัตลักษณ์

ลูกนาคา จิตอาสามีสัมมาคารวะ


เอกลักษณ์

โรงเรียนใต้ร่มสังฆบารมี สร้างสรรค์คนดีด้วยคุณธรรม


กลยุทธ์

1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 

จุดเน้น

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

2.  เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี

3.  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการ ประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

                                            

2.  พัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ และพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

จุดเน้น

     นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอา เซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม

 

3.  ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเน้น

1.  นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติไทย

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


4.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

จุดเน้น

     นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ


5.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ

จุดเน้น

     สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ


นโยบายโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

2.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี

3.  เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด การอ่าน การเขียน สร้างประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ โดยนำภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้

4.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ความมีคุณธรรม คุณลักษณะพึงประสงค์  มีความเป็นประชาธิปไตย มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันและปลอดจากสารเสพติด

5.  พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม

6.  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ครูและบุคลากรและชุมชน

8.  พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของโรงเรียน

10.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่ผู้เกี่ยวของ องค์กรและหน่วยงานจากภายนอก

11.  สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ ผู้ปกครองและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการร่วมกันจัดการศึกษาBNLOGO
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2282-6413 0-2629-1181 โทรสาร 0-2280-0564 0-2629-1181
© 2000-2018 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ (BNNet NOC) Email : webmaster แ อ ต bn.ac.th
      

ขณะนี้มีผู้ชม 1 คน

บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (66.249.79.17) วันนี้ เวลา 10.32 น.
Webutation