ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านมีเดีย

นายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ และนายพงศา แสนใจงาม ประธานกรรรมการศึกษาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เข้าร่วมโครงการร่วม บริหารหลักสูตร (มีเดีย) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมีเดีย กับ รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล รักษาการรองหัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ มีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านมีเดีย ส่งเสริม การศึกษาและฝึกทักษะทางวิชาการ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ณ อาคารเทคโนโลยีและศิลป์ประยุกต์ (A1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

magamura

28 กุมภาพันธ์ 2563
1 2 3