ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน และตารางสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1/2565

ลิงค์ประกาศผลสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2565
1 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.

นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้มาลงทะเบียนสอบซ่อม *ที่โรงเรียน*
กับครูที่ปรึกษา 3 ต.ค.65 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมวชิรญาณวงศ์

**********

หน้าหลักสมุดพกออนไลน์ : http://authen.bn.ac.th:8087/

Server 1 (ระบบใหม่) : http://authen.bn.ac.th:8086/mis/

Server 2 (ระบบเดิม) : http://authen.bn.ac.th:8087/semester6501/

 

ตารางสอบซ่อม (รอประกาศ)

correct0165

Message us