เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 “พรรคการพัฒนา เบอร์ 2” นำโดย นายธนวัฒน์ พนาลัยสีทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับการเลือกเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกิจกรรมาดังกว่าวส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และรู้จักการกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ : 11 กุมภาพันธ์ 2563

นายจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ : รายงาน