กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด วัดบวรนิเวศวิหาร

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด วัดบวรนิเวศวิหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6
ทำความสะอาดเขตพุทธาวาสในวัดบวรนิเวศวิหารเนื่องในวันมาฆบูชา : 11 กุมภาพันธ์ 2563

นายจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ : รายงาน