ประชุมวาระพิเศษ เรื่อง แนวทางการสอนออนไลน์

ประชุมวาระพิเศษ เรื่อง แนวทางการสอนออนไลน์

18 พฤษภาคม 2563 : นายเขษมชาติ  อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นประธานในการประชุมวาระพิเศษ เรื่อง แนวทางการสอนออนไลน์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยเป็นการติดตามแนวทางการสอนออนไลน์ของแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้ และลำดับขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งทางโรงเรียนวัดบวรนิเวศได้ใช้ช่อง ทางการสร้างชั้นเรียนผ่าน Google Classroom และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการจัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์