ผู้บริหาร


นายเขษมชาติ อารีมิตร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โทร.0-2282-0025 ต่อ 101 , 0-2281-6413
Email : khasamchart@bn.ac.th
นางสาวพิชญ์สิณี ปิยภัทร์ภากร
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กำกับดูแลกลุ่มบริหารวิชาการ
และกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร.0-2282-0025 ต่อ 109
Email : phitsinee@bn.ac.th
นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
โทร.0-2282-0025 ต่อ 103
Email : piyamas@bn.ac.th
 
นางสาวพัชรพรรณ์ ปานเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน
โทร.0-2282-0025 ต่อ 125
Email : patcharaphan@bn.ac.th
 
Message us