ผู้บริหาร


นายเขษมชาติ อารีมิตร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โทร.0-2282-0025 ต่อ 101 , 0-2281-6413

 

นายสุนทร นิลดำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
โทร.0-2282-0025 ต่อ 110
นางสาวพัชรพรรณ์ ปานเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน
โทร.0-2282-0025 ต่อ 125
 
นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
โทร.0-2282-0025 ต่อ 103
 
Message us