ผู้บริหาร

kasenchart
นายเขษมชาติ อารีมิตร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

นางวรัทยา เลิศวิชัยยุทธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
นายสุนทร นิลดำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นายนพปฎล พงศ์สุวรรณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางเพ็ญนภา โตอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน