ผู้บริหาร


นายเขษมชาติ อารีมิตร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โทร.0-2282-0025 ต่อ 101 , โทรสาร 0-2280-0564
Email : khasamchart@bn.ac.th
นางสาวพิชญ์สิณี ปิยภัทร์ภากร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กำกับดูแลกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน
โทร.0-2282-0025 ต่อ 109
Email : phitsinee@bn.ac.th
นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
โทร.0-2282-0025 ต่อ 103
Email : piyamas@bn.ac.th
Message us