ผู้บริหาร

kasenchart
นายเขษมชาติ อารีมิตร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

นายสุรพล คล้ายวันเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุนทร นิลดำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางวรัทยา เลิศวิชัยยุทธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
นายนพปฎล พงศ์สุวรรณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป