วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

      มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขในการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา และเป็นคนดีของสังคม (10 มี.ค.63)

พันธกิจ

1. พัฒนาส่งเสริมระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เต็มตามศักยภาพครบถ้วนตามมาตรฐานการศึกษา

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาและระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

4. ส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะทางการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันปลอดสิ่งเสพติด

6. พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ  มีความเป็นประชาธิปไตย  รักษ์สิ่งแวดล้อม

7. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

8. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครบถ้วน

9. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผู้เรียนตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง

3. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์กับชุมชน

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ค่านิยม

ยึดมั่นคุณธรรม     ยกย่องคนดี   สามัคคีในหมู่คณะ  เสียสละเพื่อองค์กร

อัตลักษณ์

ลูกนาคา จิตอาสา กตัญญุตา

เอกลักษณ์

โรงเรียนใต้ร่มธรรมยุติ บ่มเพาะมนุษย์ด้วยคุณธรรม

กลยุทธ์

1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา  

จุดเน้น

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

2.  เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี

3.  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการ ประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

2.  พัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ และพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

จุดเน้น

     นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอา เซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม

3.  ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จุดเน้น

1.  นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติไทย

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

จุดเน้น

     นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ

5.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ

จุดเน้น

     สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ข้อมูล ปรับปรุง ณ 10 มี.ค.63 ตามแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับใหม่ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

นโยบายโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

2.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี

3.  เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด การอ่าน การเขียน สร้างประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ โดยนำภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้

4.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ความมีคุณธรรม คุณลักษณะพึงประสงค์  มีความเป็นประชาธิปไตย มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันและปลอดจากสารเสพติด

5.  พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม

6.  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ครูและบุคลากรและชุมชน

8.  พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของโรงเรียน

10.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่ผู้เกี่ยวของ องค์กรและหน่วยงานจากภายนอก

11.  สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ ผู้ปกครองและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการร่วมกันจัดการศึกษา