วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

      มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขในการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา และเป็นคนดีของสังคม 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ และจิตอาสา
 5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการศึกษา
 7. ส่งเสริมและพัฒนาอาคาร สถานที่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการศึกษา
 8. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ตามมาตรฐาน
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างมีระบบ
 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจอย่างมีความสุข
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ และมีจิตอาสา
 5. ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีศักยภาพตามมาตรฐาน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
 7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 8. โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ
 9. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 10. โรงเรียนมีการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 11. โรงเรียนให้ความร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก

อัตลักษณ์

สุภาพบุรุษนาคา

เอกลักษณ์

โรงเรียนปลอดการบ้าน

กลยุทธ์

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
 2. ด้านคุณภาพครูและบุคลากร
 3. ด้านคุณภาพการบริการจัดการ
 4. ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ข้อมูล ปรับปรุง ณ 10 มี.ค.63
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับใหม่
ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

นโยบายโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
 2. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน
 3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้
 4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ และมีจิตอาสา
 5. ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรได้พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
 6. บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ครู และบุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 7. พัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเอื้อต่อการจัดการศึกษา
 8. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างยั่งยืน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ
Message us