เนื้อหาข่าวสาร (Post)

ข่าวสาร (Card: 6 คอลัมน์)

ข่าวสาร (Card: 5 คอลัมน์)

ข่าวสาร (Card: 4 คอลัมน์)

ข่าวสาร (Card: 3 คอลัมน์)

แสดงแบบ Card+Excerpt

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)

การเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564 โดยให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น

ข่าวสาร (List+Excerpt: 1 คอลัมน์)

ข่าวสาร (List: 1 คอลัมน์)