ทำเนียบผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

รายนาม

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ทรงเป็นผู้จัดการครั้งทรงดำรงพระยศเป็น
กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส

พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๕๑

๒. พระเขมาพิมุขธรรม

เป็นผู้จัดการ

พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๔๕๑

พระครูปริตรโกศล

เป็นอาจารย์ใหญ่

๓. ขุนเพิ่มคุณสมบูรณ์ (พลอย)

ครูใหญ่คนแรกจากกระทรวงธรรมการ

พ.ศ. ๒๔๕๑-๒๔๕๕

๔. ขุนปลูกนิสสัยเหมาะ (สนธิ์)

ครูใหญ่

พ.ศ. ๒๔๕๕-๒๔๕๗

๕. หลวงอาจวิชชาสรร (ทอง)

ครูใหญ่

พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๖๑

๖. พระยาผดุงวิทยาเสริม

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๗๐

๗. หลวงพิลาศวรรณสาร

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๔

๘. หลวงวรเวทย์พิสิฐ

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. ๒๔๗๔-๒๔๗๕

๙. พระสอนถูกระบอบ

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๗๖

๑๐. หลวงชาญพิทยกิจ

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. ๒๔๗๖

๑๑. ขุนวิศิษฐ์จรรยา

รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๗

๑๒. พระสอนถูกระบอบ

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. ๒๔๗๗

๑๓. หลวงชาญพิทยกิจ

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๑

๑๔. ม.ล.พันธุ์ ศิริวงศ์

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๒

๑๕. ขุนจรรยาวิสัย

ครูใหญ่

พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๔

๑๖. ขุนวิศาลจรรยา

ครูใหญ่

พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๙๐

๑๗. หลวงศรีภาษะเวทิน

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๕๐๔

๑๘. นายประยุทธ ทหารแกล้ว

รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗

๑๙. นายประยุทธ ทหารแกล้ว

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๖

๒๐. นายประยุทธ ทหารแกล้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชั้นพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๑๖

๒๑. นางสาวอุไรรัจน์ คชะสุต

รักษาการผู้อำนวยการ ชั้นพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗

๒๒. นายลัยอาจ ภมะราภา

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชั้นพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘

๒๓. นางรวยรื่น ปทุมไชย

รักษาการผู้อำนวยการ ชั้นพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๑๘

๒๔. นายจรัญ ตาบโกสัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชั้นพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๐

๒๕. นายสวัสดิ์ ปิ่นสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๑

๒๖. ว่าที่ร.ต.จรัญ โสตถิพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๓

๒๗. นายอนันต์ คงถาวร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ. ๒๕๒๓

๒๘. นายเจริญ วงศ์พันธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๖

๒๙. นายทิม ผลภาค

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๙

๓๐. นายนพคุณ ทรงชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๕

๓๑. นายครรชิต ตรานุชรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙

๓๒. นายบุญยัง แสงวิรุณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๙

๓๓. นายวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๐

๓๔. นายฉลอง มีขันทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒

๓๕. นายอำนาจ ผิวขำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔

๓๖. นายสุธน คุ้มสลุด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖

๓๗. นายไพรัช กรบงกชมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๙
๓๘. นายธวัชชัย ชัยเพชระกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๔
๓๙. นายชาญณรงค์ แก้วเล็กผู้อำนวยการโรงเรียนพ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘
๔๐. ดร.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนพ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒
๔๑. นายเขษมชาติ อารีมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนพ.ศ.๒๕๖๒-ปัจจุบัน

 

Message us