แนะนำการดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชั่น SM Messenger (Studentcare)

VDO แนะนำการดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชั่น SM Messenger (Studentcare) เพื่อใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการมาเรียน พฤติกรรม วิชาการ ฯลฯ ร่วมกัน ระหว่าง โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง
Message us