ประกาศเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

ประกาศเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ในหมวดที่ 5 ข้อ 89/1 วรรคสาม

ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ดังนี้

สารบรรณกลาง โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

sarabun@bn.ac.th

Message us