ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Krut logo

ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท นักเรียนทั่วไป

และให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกท้ายประกาศปฏิบัติดังนี้
1. ลงชื่อรายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคารวชิรญาณวงศ์
หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
2. รับเอกสารนัดหมายการมอบตัวจากครูที่รับรายงานตัว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ