โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนด้วยเงินผ้าป่าการศึกษา 2560 ระยะที่ 1

โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนด้วยเงินผ้าป่าการศึกษา 2560 ระยะที่ 1

องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ : สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร องค์อุปถัมภ์โรงเรียนในปัจจุบัน

วงเงินงบประมาณ :  1,350,000.00 บาท

วิธีจัดหา : ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากดำเนินการก่อน พรบ.บริหารการพัสดุ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2560

  • Network Equipment for Infra Structure  เป็นเงิน 498,150.00 บาท

  • CCTV & Security System เป็นเงิน 222,000.00 บาท

  • IP Telephone Equipment เป็นเงิน 314,650.00 บาท

  • จัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 315,200.00 บาท

สถานะโครงการ : ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินตามโครงการเรียบร้อยแล้ว (อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการ และเผยแพร่ต่อไป โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของผู้บริจาค มา ณ โอกาสนีี้